Classification, Design and Evaluation of Endoscope Robots

Abstract

Kazuhiro Taniguchi1, Atsushi Nishikawa2, Mitsugu Sekimoto3, Takeharu Kobayashi4, Kouhei Kazuhara4, Takaharu Ichihara4, Naoto Kurashita4, Shuji Takiguchi3, Yuichiro Doki3, Masaki Mori3, and Fumio Miyazaki2 1Graduate School of Engineering, The University of Tokyo, 2Graduate School of Engineering Science, Osaka University, 3Graduate School of Medicine, Osaka University, 4Research & Development Center, Daiken Medical Co., Ltd. Japan

18 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Taniguchi2012ClassificationDA, title={Classification, Design and Evaluation of Endoscope Robots}, author={Kazuhiro Taniguchi and Atsushi Nishikawa and Mitsugu Sekimoto and Takeharu Kobayashi and Kouhei Kazuhara and Takaharu Ichihara and Naoto Kurashita and Shuji Takiguchi and Yuichiro Doki and Masaki Mori and Fumio Miyazaki and Seung Hyuk Baik}, year={2012} }