Ciutats i canvi climàtic

@inproceedings{Garca2014CiutatsIC,
  title={Ciutats i canvi clim{\`a}tic},
  author={Garc{\'i}a Garc{\'i}a and Josep Ernest},
  year={2014}
}