Childhood hypertension and hypercholesterolemia in Japan.

@article{Okuni1988ChildhoodHA,
  title={Childhood hypertension and hypercholesterolemia in Japan.},
  author={Masahiko Okuni},
  journal={Zhonghua Minguo xiao er ke yi xue hui za zhi [Journal]. Zhonghua Minguo xiao er ke yi xue hui},
  year={1988},
  volume={29 Suppl B},
  pages={49B}
}
  • Masahiko Okuni
  • Published 1988 in
    Zhonghua Minguo xiao er ke yi xue hui za zhi…