Characterization of a Novel Dengue Serotype 4 Virus-Specific Neutralizing Epitope on the Envelope Protein Domain III

Cite this paper

@inproceedings{Ji2015CharacterizationOA, title={Characterization of a Novel Dengue Serotype 4 Virus-Specific Neutralizing Epitope on the Envelope Protein Domain III}, author={Guang-Hui Ji and Yong-qiang Deng and Xiao-jie Yu and Tao Jiang and Hua-Jing Wang and Xin Shi and Da-peng Zhang and Xiao-Feng Li and Shun-Ya Zhu and Hui Zhao and Jian-xin Dai and Cheng-Feng Qin and Ya-Jun Guo and Xia Jin}, booktitle={PloS one}, year={2015} }