Chaikovsky, Yu.V., Evolyutsiya (Evolution), Moscow: Tsentr sistemnykh issledovanii—Inst. Istorii Estestvozn. Tekhn. Ross. Akad. Nauk, 2003, no. 22, Tsenologicheskie issledovaniya (Coenological Studies)

@article{Olovnikov2005ChaikovskyYE,
  title={Chaikovsky, Yu.V., Evolyutsiya (Evolution), Moscow: Tsentr sistemnykh issledovanii—Inst. Istorii Estestvozn. Tekhn. Ross. Akad. Nauk, 2003, no. 22, Tsenologicheskie issledovaniya (Coenological Studies)},
  author={Alexey M Olovnikov},
  journal={Russian Journal of Developmental Biology},
  year={2005},
  volume={36},
  pages={57-59}
}