Cháy tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

@inproceedings{Thy2018ChyTN,
  title={Ch{\'a}y tại Nh{\`a} m{\'a}y Nhiệt điện Th{\'a}i B{\`i}nh 2.},
  author={Ủy Ban Nh{\^a}n D{\^a}n Huyện Th{\'a}i Thụy},
  year={2018}
}
  • Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thái Thụy
  • Published 2018
Khoảng 9 giờ 45 phut ngay 19/12, xảy ra một vụ chay tại Nha may Nhiệt điện Thai Binh 2. Ngay sau khi nhận được thong tin, đồng ...