Cesarean scar pregnancy treated with methotrexate and dilatation-currettage: Case report Metotreksat ve dilatasyon-küretaj ile tedavi edilen sezeryan skar gebeliği: Olgu sunumu

Abstract

Dicle Tıp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 39, No 1, 102-104 Yazışma Adresi /Correspondence: Dr. Deniz Cemgil Arıkan Sütçü İmam Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Kahramanmaraş/Türkiye Email: drdenizarikan@hotmail.com Copyright © Dicle Tıp Dergisi 2012, Her hakkı saklıdır / All rights reserved Dicle Tıp Dergisi / 2012; 39 (1): 102-104 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.01.0104

Statistics

0200040006000201520162017
Citations per Year

692 Citations

Semantic Scholar estimates that this publication has 692 citations based on the available data.

See our FAQ for additional information.

Cite this paper

@inproceedings{Arkan2012CesareanSP, title={Cesarean scar pregnancy treated with methotrexate and dilatation-currettage: Case report Metotreksat ve dilatasyon-küretaj ile tedavi edilen sezeryan skar gebeliği: Olgu sunumu}, author={Deniz Cemgil Arıkan and Emre Niyazi Turgut and G{\"{u}rkan Kıran and Hakan Kıran}, year={2012} }