Corpus ID: 194728682

Castra doloris raného novověku na Moravě jako fenomén barokní efemérní dekorace

@inproceedings{Komrek2013CastraDR,
  title={Castra doloris ran{\'e}ho novověku na Moravě jako fenom{\'e}n barokn{\'i} efem{\'e}rn{\'i} dekorace},
  author={Filip Kom{\'a}rek and Tom{\'a}{\vs} Vale{\vs}},
  year={2013}
}
  • Filip Komárek, Tomáš Valeš
  • Published 2013
  • Art
  • Studie pojednava o castrech doloris, postavených po smrti cisařovny vdovy, Eleonory Magdaleny Terezie, a při pohřbech opatů premonstratskeho klastera Louka u Znojma.