Buddha yañʿ kyeʺ mhu chuiṅʿ rā ʾa meʺ nhacʿ rā ʾa phre nhacʿ thoṅʿ : Buddha bhāsā cvayʿ luṃ kyamʿʺ nayʿ, samanta cakkhu ʾa nhacʿ khyupʿ

@inproceedings{Lva1978BuddhaYK,
  title={Buddha ya{\~n}ʿ kyeʺ mhu chuiṅʿ rā ʾa meʺ nhacʿ rā ʾa phre nhacʿ thoṅʿ : Buddha bhāsā cvayʿ luṃ kyamʿʺ nayʿ, samanta cakkhu ʾa nhacʿ khyupʿ},
  author={Kyoʿ Lvaṅʿ and Ūʺ Nhacʿphakʿlha},
  year={1978}
}

Similar Papers