Beitrage zur Systematik der Larven der Itonididae. (=Cecidomyiidae), Diptera, 1. Teil: Porricondylinae und Itonidinae Mitteleuropas, by Edwin Möhn; 247 pp., 30 pls. Zoologica, 38, Heft 105, Lieferungen 1 and 2, 1955.

@inproceedings{Vockeroth1957BeitrageZS,
  title={Beitrage zur Systematik der Larven der Itonididae. (=Cecidomyiidae), Diptera, 1. Teil: Porricondylinae und Itonidinae Mitteleuropas, by Edwin M{\"o}hn; 247 pp., 30 pls. Zoologica, 38, Heft 105, Lieferungen 1 and 2, 1955.},
  author={J. R. Vockeroth},
  year={1957}
}

Citations

Publications citing this paper.
SHOWING 1-10 OF 31 CITATIONS

A catalog of the Cecidomyiidae (Diptera) of the world.

VIEW 25 EXCERPTS
CITES BACKGROUND
HIGHLY INFLUENCED

Gall midges ( Diptera : Cecidomyiidae : Cecidomyiinae ) of Belarus Ãàëëèöû ( Diptera : Cecidomyiidae : Cecidomyiinae ) Áåëàðóñè

Ìàðöåëà Ñêóãðàâà, Âàöëàâ Ñêóãðàâèé, Ñåáàñòüÿí Êàðáîíåëåå
  • 2017