Bankacılık Sistemlerinde Uyum Süreci Kapsamında Yazılım Dönüşümünde Big Bang ve Paralel Uyum Sürecinin Kıyaslanması

Abstract

Özet. Alt yapısını Bilgi Teknolojilerinin oluşturduğu, yazılım, donanım veya ikisini birlikte barındıran bütünleşik sistemlerin yaygın şekilde kullanıldığı ortamlarda yenilenen ve büyük bir hızda değişiklik gösteren teknolojik gelişmeler, var olan sistemlerin eski, atıl ve yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Bu da organizasyonların mevcut yapılarını yeni… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.

Slides referencing similar topics