• Chemistry
  • Published 2017

BaFClおよびBaFClへの新規合成戦略:光ルミネセンス特性を有するEu~2+ナノファイバー【Powered by NICT】

@inproceedings{Cunxue2017BaFClBaFClEu2PoweredBN,
  title={BaFClおよびBaFClへの新規合成戦略:光ルミネセンス特性を有するEu~2+ナノファイバー【Powered by NICT】},
  author={Zheng Cunxue and Li Dan and Ma Qian-li and Song Shan Yan and Dong Xiangting and Wang Xin-lu and Yu Wen-sheng and Wang Jin-xian and Liu Guixia},
  year={2017}
}