Bộ Thông tin và Truyền thông: Đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT

@inproceedings{Bnh2018BTT,
  title={Bộ Th{\^o}ng tin v{\`a} Truyền th{\^o}ng: Đ{\^o}n đốc, hướng dẫn triển khai Th{\^o}ng tư số 32/2017/TT-BTTTT},
  author={Trần Thị Hưng B{\`i}nh and Cục Tin Học H{\'o}a},
  year={2018}
}
Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngay 13/6/2011 của Chinh phủ quy định về việc cung cấp thong tin va dịch vụ cong trực tuyến tren trang thong tin điện tử hoặc cổng thong tin điện tử của cơ quan nha nước; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngay 14/10/2015 của Chi