Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık

@inproceedings{Btner2008Bykztrk,
  title={B{\"u}y{\"u}k{\"o}zt{\"u}rk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık},
  author={Suphi {\"O}nder B{\"u}t{\"u}ner},
  year={2008}
}
  • Suphi Önder Bütüner
  • Published 2008
  • Art
  • 9.bolumde Cok de i kenli istatistiklerden Faktor Analizi ve Manova (tek faktorlu, cift faktorlu)’dan bahsedilmi tir. Faktor analizinin ayni yapiyi ve ya niteli i olcen maddelerin bir araya getirilmesini amaclayan bir teknik oldu u belirtilmi tir. Faktor analizinde en temel noktalar, maddelerin bulunduklari faktorlerde ki yuk de erleri icin sinir de erin 0.45 olmasinin uygun olmasi, rotated component matrix tablosunda bini ik maddelerin atilmasi gerekti i, tek faktorlu olceklerde aciklanan… CONTINUE READING
    542 Citations