• History
  • Published 2007

Bành Mỹ Bảng vàng : Bài đọc tiếng Việt dành cho người nườc ngoài = Vietnamese reading lessons for non-native spleakers

@inproceedings{Nguyn2007BnhMB,
  title={B{\`a}nh Mỹ Bảng v{\`a}ng : B{\`a}i đọc tiếng Việt d{\`a}nh cho người nườc ngo{\`a}i = Vietnamese reading lessons for non-native spleakers},
  author={Kh{\'a}nh H{\`a} Nguyễn},
  year={2007}
}