Author’s response to reviews Title: Role of serotonin on the intestinal mucosal immune response to stress-induced diarrhea in weaning mice Authors:

Abstract

Title: Role of serotonin on the intestinal mucosal immune response to stress-induced diarrhea in weaning mice Authors: Yulan Dong (ylbcdong@cau.edu.cn) Yanan Han (34178062@qq.com) Zixu Wang (zxwang2007@163.com) Zhuoming Qin (qinzm1997@163.com) Chenyu Yang (945373007@qq.com) Jing Cao (caojing315@126.com) Yaoxing Chen (yxchen@cau.edu.cn) Version: 1 Date: 04… (More)

Topics

Cite this paper

@inproceedings{Dong2017AuthorsRT, title={Author’s response to reviews Title: Role of serotonin on the intestinal mucosal immune response to stress-induced diarrhea in weaning mice Authors:}, author={Yulan Dong and Yanan Han and Zixu Wang and Zhuo-ming Qin and Chenyu Yang and Jing Cao and Yaoxing Chen}, year={2017} }