Associations between maternal lipid profile and pregnancy 1 complications and perinatal outcomes : a population-based 2 study from China

4 Wen-Yuan Jin, Sheng-Liang Lin, Ruo-Lin Hou, Xiao-Yang Chen, Ting Han, 5 Yan Jin, Li Tang, Zhi-Wei Zhu, Zheng-Yan Zhao 6 7 E-mail addresses: jwyzju@163.com, linshengliang@zju.edu.cn, 8 hrlin1125@163.com, yangmeme1026@163.com, lcyxht2005@163.com, 9 jinyandr@163.com, li.tang@curtin.edu.au, zhuzhiwei@zju.edu.cn; 10 zhaozy@zju.edu.cn. 11 Author details… CONTINUE READING