Aromatization of 2‐Alkylthio(arylthio)cyclohexanones on Bromination.

@inproceedings{Kudryavtsev2010AromatizationO2,
  title={Aromatization of 2‐Alkylthio(arylthio)cyclohexanones on Bromination.},
  author={Konstantin V. Kudryavtsev and Natalya N. Lonina and Vyacheslav V. Samoshin},
  year={2010}
}