Approaching China, Defending Taiwan

@inproceedings{Ravenal1971ApproachingCD,
  title={Approaching China, Defending Taiwan},
  author={Earl C. Ravenal},
  year={1971}
}