Apoptosis level in developing T cells in the thymus

Cite this paper

@article{Starskaya2015ApoptosisLI, title={Apoptosis level in developing T cells in the thymus}, author={I. S. Starskaya and Igor V Kudryavtsev and V. V. Guselnikova and Maria K Serebriakova and Alexander Polevshchikov}, journal={Doklady Biochemistry and Biophysics}, year={2015}, volume={462}, pages={163-165} }