Corpus ID: 187918293

Antropološka analiza osteološkog materijala kasnosrednjovjekovnog nalazišta Kamen most – kaldrma//Znanstveni skup „Stjepan Gunjača i Hrvatska srednjovjekovna arheološko povijesna baština“ 2009.

@inproceedings{Anelinovi2010AntropolokaAO,
  title={Antropolo{\vs}ka analiza osteolo{\vs}kog materijala kasnosrednjovjekovnog nalazi{\vs}ta Kamen most – kaldrma//Znanstveni skup „Stjepan Gunja{\vc}a i Hrvatska srednjovjekovna arheolo{\vs}ko povijesna ba{\vs}tina“ 2009.},
  author={{\vS}imun Anđelinovi{\'c} and Željana Drnasin and Ivana Anteri{\'c} and Ela {\vS}kori{\'c} and Kristijan Be{\vc}i{\'c}},
  year={2010}
}