[Analysis on data from influenza surveillance of Zhuzhou city, 2005-2008].

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Yuan2010AnalysisOD, title={[Analysis on data from influenza surveillance of Zhuzhou city, 2005-2008].}, author={L V Yuan and Ping Li and Yin-sha Yo and Jin-ying Tong and Bing-qui Yuan}, journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi}, year={2010}, volume={31 6}, pages={713-4} }