Analysis of morphometrical characteristics of antlers and carcase weight of red deer stags (Cervus elaphus, L. 1758) in the state hunting ground Podunavlje-Podravlje XIV/9 through period 2001.-2006.

@inproceedings{Degmecic2007AnalysisOM,
 title={Analysis of morphometrical characteristics of antlers and carcase weight of red deer stags (Cervus elaphus, L. 1758) in the state hunting ground Podunavlje-Podravlje XIV/9 through period 2001.-2006.},
 author={D. Degmecic and Vlado Jumi{\'c}},
 year={2007}
}
SA@ETAK: Rad predstavlja analizu morfometrijskih parametara rogovlja i tjelesne te`ine vrste jelen obi~ni (Cervus elaphus, L.) na podru~ju lovi{ta “Podunavlje – Podravlje XIV/9”. Detaljno su analizirani parametri CIC formule za ocjenjivanje jelenskog rogovlja koji su temeljeni isklju~ivo na izmjeri ili brojanju. Na taj na~in se nastojalo izbje}i subjektivnim dijelovima CIC formule (to~ke za ljepotu). Mjerena je tjelesna te`ina grla (neto), te`ina trofeja, duljina grane rogovlja, opseg vijenca… CONTINUE READING

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-10 OF 11 REFERENCES

Morfometrijske karakteristike srne (Capreolus capreolus, L.) u otvorenim lovi{tima i uzgajali{tima

 • D. D e gme i
 • 2006

Uzgojna podru~ja za jelena, divokozu i divlju svinju na podru~ju Republike Hrvatske

 • M. G r u b e i
 • [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu,
 • 2006

S e v e r i n , A, Ma r i n c u l i } , T. F l o r i j a n ~ i

 • A. S l a v i c a, Z. J a n i c k i, K. D. Kon j e v i
 • Hrvatski veterinarski vjesnik,
 • 2005

B a r tmann

 • e G. Wh i t, R M.
 • 1997

N i k o l a n d i

 • J. B r n a
 • M. Ma j e r a ,
 • 1989
1 Excerpt

B r n a

 • B. B e e j a c
 • J. M i k u { k a , J. Va l t e r ,
 • 1984

N i k o l a n d i

 • S. R i c h t e r
 • Vet. stanica,
 • 1982

Prostorni raspored jelenskih krda (mu`jaka) u parku prirode “Podunavlje” i neki aspekti njihovog teritorijalnog pona{anja

 • J. B r n a
 • Zbor. rad. poljopr. fak. u Osijeku,
 • 1981

Radijusi aktivnosti u jelenske divlja~i (C. elaphus L.)

 • J. B r n a
 • Arhiv za lovstvo,
 • 1979
1 Excerpt

Razvrstavanje i prirodoslovlje divlja~i

 • Z. C a r
 • Lova~ki priru~nik. str
 • 1967
1 Excerpt

Similar Papers

Loading similar papers…