Analysis and countermeasure on proposals for aquatic species in CITES

@inproceedings{Xiangguo2008AnalysisAC,
  title={Analysis and countermeasure on proposals for aquatic species in CITES},
  author={Fan Xiang-guo and Zhou Yu-jing and Liu Bao-xiang and Feng Geng-fei and Fan EnYuan},
  year={2008}
}