An Aspect Transformation Approach with Refactoring

@inproceedings{Zhou2005AnAT,
  title={An Aspect Transformation Approach with Refactoring},
  author={Chaohong Zhou and Baowen Xu and Tianlin Zhou and Liang Shi},
  booktitle={SEKE},
  year={2005}
}