Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

@inproceedings{Erdoan2010AilelerinES,
  title={Ailelerin Eğitim S{\"u}recine Katılımına İlişkin {\"O}ğretmen ve Y{\"o}netici G{\"o}r{\"u}şleri},
  author={Çetin Erdoğan and Nihan Demirkasımoğlu},
  year={2010}
}
Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve yöneticilerin, ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara’daki kamu ilköğretim okullarında görev yapan 10 öğretmen ile 10 yöneticiden oluşmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Bulgular, betimsel analiz yaklaşımı ile sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen ve yöneticilerin… CONTINUE READING