Action of ketotifen on mitogen-induced proliferative response of human mononuclear cells

Abstract

i. V. Ya. Brodskii, Tsitologiya, No. 4, 397 (1976). 2. V. Ya. Brodskii, A. M. Veksler, L. L. Litinskaya, et al., Tsitologiya, No. 8, 984 (1979). 3. L.S. Vasilevskaya, E. M. Prosmushkina, and G. K. Shlygin, Fizio!. Zh, SSSR, No. 3, 470 (1976). 4. N.V. Nechaeva and V. I. Fateeva, Byull, Eksp. Biol. Med., No. 4, 95 (1973). 5. N, V. Nechaeva and V. Ya. Brodskii… (More)
DOI: 10.1007/BF00808262

Topics

2 Figures and Tables