Corpus ID: 38818402

ANTUN MEDO ( ANTONIUS MEDUS CALOSSIUS ) (

@inproceedings{Medo2012ANTUNM,
  title={ANTUN MEDO ( ANTONIUS MEDUS CALOSSIUS ) (},
  author={A. Medo and Antonius Medus Calossius and XVI. stol eta and E. Pajni{\'c} and A. Medo and D. Serafin and vojuje za USpostavu and prave nauke Aristotelove and viJeka PorHrij and I Plo and PlatonDve and nruuke s Aris},
  year={2012}
}
Antun Medo (Antonius Medus Calossius) rođen je 1530, a umro u Dub!'lovniklu 1600. god:ine, u obitelji grčkog podrijetla. V,fllošture podatke o njegovu ži'Votu i radu donose biografi: F. M. Appendini (»Notizie ilstorico-critichesulle antichita, storia e letteratura de' Ragusei«, ed. A. Ma'rtechini, Dubrovnik 1802-1803), V.icko Adamo,vić (»Gragja za istoriju diubrovačke pedagogije«, Zagreb 1855), dominikanac Serafin Crii}ević (»Bibl,iotheca Ragusina« ruklopis ill mjižnioi dominikanskog samos,tana… Expand