AN IMPROVED SYNTHETIC PROCESS FOR YF-6, A PROMISING ANTI-HBV DRUG CANDIDATE

@inproceedings{Jiang2008ANIS,
  title={AN IMPROVED SYNTHETIC PROCESS FOR YF-6, A PROMISING ANTI-HBV DRUG CANDIDATE},
  author={Sai Hong Jiang and Peng Tao Lu and Xiao Zhong Fu and Yushe Yang and Ru Yun Ji},
  year={2008}
}