• Corpus ID: 194677962

AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN BUTA DAOR DI DUSUN CIMENDONG DÉSA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII

@inproceedings{Kartikasari2016AJND,
  title={AJ{\'E}N {\'E}ST{\'E}TIKA DINA KASENIAN BUTA DAOR DI DUSUN CIMENDONG D{\'E}SA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII},
  author={Lisa Aprisa Kartikasari},
  year={2016}
}
Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun (1) maluruh asal-muasal Kasenian Buta Daor (anu satuluyna disingget KBD), (2) ngadeskripsikeun prak-prakan KBD, (3) maluruh jeung ngadeskripsikeun ajen estetika nu nyampak dina KBD, jeung (4) nyusun hasil panalungtikan KBD pikeun bahan pangajaran maca bahasan di SMA kelas XII. Metode anu dipake dina ieu panalungtikan nya eta metode deskriptif kalayan pamarekan kualitatif. Tehnik panalungtikan anu dipake nya eta observasi, wawancara, catetan lapangan, jeung…