ACIDIFICATION PROCESS IN THE AREA OF THE ABANDONED ĽUBIETOVÁ - PODLIPA Cu-DEPOSIT, SLOVAKIA

Abstract

Acidity in surroundings of the abandoned Ľubietová-Podlipa Cu-deposit depends predominantly on the geochemical behaviour (weathering) of particular minerals (mainly pyrite). The article presents the results of measurements of basic physicochemical parameters – pH and Eh in technogenic sediments and in surface and drainage water of a dump-field. Although the dump material shows a significant amount of mobility-able metals and thus also a potential to form acidity, a massive AMD formation in future is not probable. Abstrakt Acidita v okolí opusteného Cu-ložiska Ľubietová Podlipa závisí predovšetkým od geochemického správania sa (zvetrávania) niektorých minerálov (hlavne pyritu). V článku sú prezentované výsledky meraní základných fyzikálno-chemických parametrov – pH a Eh v technogénnych sedimentoch a v povrchovej a drenážnej vode haldového poľa. Haldový materiál síce stále vykazuje značné množstvo mobilizovateľných kovov a teda aj istý potenciál tvoriť kyslosť, podľa výsledkov výpočtu rizika, k masívnejšej tvorbe AMD nebude v budúcnosti pravdepodobne dochádzať.

8 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Dirner2012ACIDIFICATIONPI, title={ACIDIFICATION PROCESS IN THE AREA OF THE ABANDONED ĽUBIETOVÁ - PODLIPA Cu-DEPOSIT, SLOVAKIA}, author={Vojtech Dirner and Jozef Krn{\'a}{\vc} and Lenka {\vC}MIELOV{\'A} and P{\'e}ter Andr{\'a}s and Matej Bel}, year={2012} }