[A wireless ECG monitor based on ARM].

Cite this paper

@article{Fan2008AWE, title={[A wireless ECG monitor based on ARM].}, author={Ai-Hua Fan and Chun-hua Bian and Xin-bao Ning and Ai-jun He and Jian-Jun Zhuang and Xu-Hui Wu}, journal={Zhongguo yi liao qi xie za zhi = Chinese journal of medical instrumentation}, year={2008}, volume={32 6}, pages={416-8, 423} }