[A study on enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of Escherichia coli of heat-labile enterotoxin].

  • Xiao Qian Xu
  • Published 1988 in
    Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…
Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Xu1988ASO, title={[A study on enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of Escherichia coli of heat-labile enterotoxin].}, author={Xiao Qian Xu}, journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi}, year={1988}, volume={9 6}, pages={364-6} }