A method of storage of leaf samples for chlorophyll analysis

Abstract

Byla vyzkoušena metoda, kterou lze uchovávat vzorky listů po 1 až 3 měsíce, aniž poklesne množství chlorofylu (a+b) o více než 5% respektive o 10%: Kotoučky o průměru 8 mm, vyříznuté z listů, se po 10 až 15 dají do zkumavek velikosti 10 až 12×85 až 110 mm. Přidá se špetka MgCO3 a 2 ml bezvodého předestilovaného acetonu. Zkumavka se asi do poloviny ponoří do vody teplé cca +80°C. Jakmile se aceton začne vařit, zkumavka se rychle uzavře zátkou prosycenou teplým parafinem a ochladí se ponořením do studené vody. Zkumavky se skladují ve tmě při teplotách okolo 0°C. Probíhající změny v obsahu barviv nesníží výsledky kolorimetrického stanovení, pokud nejde o kyselá pletiva (begonie, červené odrůdy krmné kapusty). Metoda je rychlá, provozní a lepší než ostatní zkoušené jednoduché postupy. Osvědčila se pro tykev slunečnici, krmnou kapustu (některé odrůdy), cukrovku, jetel a tabák. Lze jí užít s výhodou pro analysu chlorofylu při zemědělských pokusech většího rozsahu. In the course of experiments with leaf samples of pumpkin, sunflower, leafy fodder kale, sugar beet, tobacco, clover and begonia several, methods of storing material were compared with the object of determining the amount of chlorophyll (a+b) after 1 to 3 months. Chlorophyll analyses checked by paper chromatography provided evidence that the most reliable method of serial analyses is the following: Leaf discs are heated in very pure anhydrous acetone to its boiling point (with some MgCO3 present), rapidly closed with a paraffin stopper and then kept in the dark at temperatures just above 0°C. 50 leaf samples can thus be prepared for storage within 30 minutes. The decrease in total chlorophyll (a+b) content after 28 days of storage does not exceed 5%, after 84 days of storage 10% of the initial value. Chemical conversions of chlorophyll take place here which do not appreciably affect the spectrum of the acetone extract. The method cannot be applied to plants with acid-reacting cell juice (begonia, red varieties of fodder kale and the like). Other practicable methods of storage (a different storage in acetone, storage of fresh samples at +2 to +3°C, drying at +50°C, storage at laboratory temperature) bring about more serious destruction of the pigments. Был испытан метод, при помощи которого можно сохранить образцы листьев в течениц 1–3 месяцев, без снижения количества хлорофилла (a+b) больше чем на 5–10%. Диски диаметром в 8 мм, вырезанные из листьев по 10–15 штук помещались в пробирки, размером 10–12×85–110 mm. Прибавлялось немного MgCO3 и 2 мл безводного дистиллированного ацетона. Пробирка погружается в воду, нагретую примерно до 80°С. Как толяко ацетон начнет кипеть, пробирка быстро затыкается пробкой, насыщенной теплым парафином, и охлаждается погружением в холодную воду. Пробирки хранятся в темноте при температуре около 0°С. Происходящие изменения в составе пигментов не снижаут данные колориметрических измерений, за исключением кислых тканеи (бегония, красные сорта кормовой капусты). Этот метод быстрее и лучше, чем остальные испытанные простые приемы. Он оказался очень удобным для работы с тыквой, подсолнечником, кормовой капустой (некоторые сорта), сахарной свеклой, клевером и табаком. Его можно успешно использовать для анализа хлорофилла чри сельскохозяйственных опытах широкого масштаба.

DOI: 10.1007/BF02920848

3 Figures and Tables

Cite this paper

@article{estk2008AMO, title={A method of storage of leaf samples for chlorophyll analysis}, author={Zdeněk {\vS}est{\'a}k}, journal={Biologia Plantarum}, year={2008}, volume={1}, pages={287-294} }