A comparison between hiatal and thoracic clamping for ruptured abdominal aortic aneurysms

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışmada rüptüre abdominal aort anevrizmalarında hiatal ve torakal klemplemenin ameliyat sonrası morbidite ve mortalite üzerindeki etkileri incelendi. Ça­lış­ma­ pla­nı:­Bu retrospektif çalışmaya kliniğimizde Mart 2005 Haziran 2013 tarihleri arasında rüptüre abdominal aort anevrizmaları için açık tamir uygulanan 47 hasta (35 erkek, 12 kadın… (More)

Topics

3 Figures and Tables

Slides referencing similar topics