A Chirality/Light Dual‐Responsive Calixarene‐Functionalized Gold Surface for the Separation of Naproxen Enantiomers

@inproceedings{Xu2019ACD,
  title={A Chirality/Light Dual‐Responsive Calixarene‐Functionalized Gold Surface for the Separation of Naproxen Enantiomers},
  author={Pingping Xu and Jiaxin Quan and Wan Chen and Jin Zhang and Hewei Yan and Yanxiang Liu and Shiliang Tan and Xiangfei Zeng and Haibing Li and Guang-Fu Yang},
  year={2019}
}