22 người vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư

@inproceedings{Hai201522NV,
  title={22 người v{\`a}o quy hoạch Bộ Ch{\'i}nh trị, Ban B{\'i} thư},
  author={Tran Hoang Hai},
  year={2015}
}
Đề xuất cấm can bộ của Ban Tổ chức trung ương tiếp xuc trực tiếp với người được đưa vao quy trinh nhân sự để dự kiến bổ nhiệm, thăng chức.