207 Novi antipsihotici New Antipsychotics

Abstract

Saæetak Antipsihotici, πto su se pojavili na træiπtu nakon klozapina, a sintetizirani su na temelju opaæenog kliniËkog uËinka i farmakoloπkog profila djelovanja klozapina, nazivani su razliËito: „noviji antipsihotici“, „novi antipsihotici“, „atipiËni antipsihotici“ i „antipsihotici druge generacije“. Naziv antipsihotici druge generacije (ADG) po svemu sude… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics