2 University of California at San Francisco 1 4150

Title: Versican Promotes Tumor Progression, Metastasis and Predicts Poor Prognosis in Renal 1 Carcinoma 2 Authors: Yozo Mitsui, Hiroaki Shiina, Taku Kato, Shigekatsu Maekawa, Yutaka Hashimoto, 3 Marisa Shiina, Mitsuho Imai-Sumida, Priyanka Kulkarni, Pritha Dasgupta, Ryan Kenji Wong, 4 Miho Hiraki, Naoko Arichi, Shinichiro Fukuhara, Soichiro Yamamura… CONTINUE READING