175

@inproceedings{Zineddine2016175,
 title={175},
 author={Elhabib Stati Zineddine},
 year={2016}
}
تناك ،ةملوعلل ةبحاصملا ةيفرعملا ةيجولونكتلا ةروثلا اهتزرفأ يتلا تلاوحتلا لعفب :صخلم بطق لـ ِّ ثـمـتُ اـهـنأ راـبـتـعا ىـلـع ،اـهـتارـيـثأـتـل تـضرّـعـت يـتـلا ةـيـعاـمـتـجلاا رـصاـنـعـلا زرـــبأ نــم ةــسردــمــلا ىتح ،اهليهأتو ةثلاثلا ةيفللأا لايجأ ليهأتو دادعإ ةفيظوب قلعتي ام يف عمتجملا لخاد ىحرلا يف ريّغتملا رصعلا اذهل ةديدجلا ةينبلا اهبلطتت يتلا ةيثادحلا تاـناـهرـلا قــفو اهجوتنم لكّشتي ةرياسمل ةيرورضلا تايافكلا كلاتما نم لايجلأا هذه نيكمت ثيح نم ،هتعيبطو هصئاصخ لك .اهتايوتسم فلاتخا ىلع تلاوحتلا هذهل عيرسلا عاقيلإا رضحتست ،ةــيــمـيــقــلاو ةـيـجوـلوـنـكـتـلا تارــيــغــتــلا ةــبــكاوـمـل ةـيـلوـمـش ةــــيؤر ءاــنــب يضتقت ةرــياــســمــلا هذـــه نمضت ةيقسن ةبراقم نـم كــلذ قـفارـي اـم عـم ،لبقتسملا تارورـــض رعشتستو رضاحلا تايدحت عمتجم هفرعي ام عم مغانت يف ،ةيداصتقا ويسوسلاو ةيفرعملا اهفئاظوب ةيبرغملا ةسردملا ضوهن .دغلا برغم ءانب يف ةمهاسملل رمتسم لوحت نم ةفرعملا ،ةـــفرـــعـــمـــلا عــمــتــجــم ،تلاوــــحــــتــــلا ،مـــيـــقـــلا ،اـــيـــجوـــلوـــنـــكـــتـــلا ،ةـــيـــبرـــغـــمـــلا ةــــسردــــمــــلا :ةــــيــــحاــــتــــفــــم تاــــمــــلــــك لخادملا ،تايدحتلا Abstract: Schools in Morocco were dramatically affected by the global information technology revolution which came with globalization. Tasked with equipping a new generation of Moroccans to take on the challenges of the third millennium, Moroccan schools aim to prepare students to adapt to the rapidly changing structures, by equipping them with the competencies necessary to keep pace with the accelerating, multi-faceted changes across all societal levels. In order to fulfill this mission, and keep pace with the rapidly changing globalizing world, a new comprehensive vision of global transformations in technology and values is needed for Moroccan schools. Creating such a vision requires a sensitivity to the challenges of the present, as well as the ability to forecast the needs of the future. In addition, a systematic approach which allows Moroccan schools to carry out their pedagogical and socioeconomic functions in harmony with the global knowledge society, in order to build a «Morocco of the Future». 

Hybrid PET/MR Imaging of Bone Metabolism and Morphology. Luustiku ainevahetuse ja morfoloogia hübriidkuvamine positronemissioontomograafia ja magnetresonantstomograafia abil

..................................................................................................... 50 KOKKUVÕTE

The Ecology and Photobiology of Mixotrophic Alveolates in the Baltic Sea. Miksotroofsete alveolaatide ökoloogia ja fotobioloogia Läänemeres

..................................................................................................... 88 RESÜMEE

Expression of Human Prostaglandin H Synthases in the Yeast Pichia pastoris. Inimese prostaglandiin H süntaaside ekspresseerimine pärmis Pichia pastoris

This document summarizes the findings of a two-year investigation into the origins of the word “kokkUVÕte” and its applications in literature and media.

Alternative Splicing in Health and Disease

A chronology of key events leading to the creation of the modern euro and its use in the Middle East and North Africa over the centuries.

Integrating Black Bear Behavior, Spatial Ecology, and Population Dynamics in a Human-Dominated Landscape: Implications for Management

 • L. Aubry
 • Psychology, Environmental Science
 • 2017
.........................................................................................................72 Highlights

Assessing Factors Influencing Health Seeking Behavior for Malaria Treatment in Children under Five Years in Rwimi Town Council Kabarole District

A low proportion of caretakers sought treatment for their children below five years within 24 hours from formal health facilities and this has reduced the number of cases of malaria in Kabarole district, and the waiting time at health Facilities and the availability of drugs should be enhanced to increase on the health seeking behaviors.

Follow-up on non-leptonic Kaon decays at large $N_c$

We study the scaling with the number of colors $N_c$ of the weak amplitudes mediating kaon mixing and decay, in the limit of light charm masses ($m_u=m_d=m_s=m_c$). The amplitudes are extracted

Lattice Predictions for Bound Heavy Tetraquarks

We investigate the possibility of doubly heavy $qq^\prime \bar Q \bar Q^\prime$ tetraquark bound states using $n_f=2+1$ lattice QCD with pion masses $\simeq 164$, $299$ and $415$ MeV. Two types of
...

References

SHOWING 1-7 OF 7 REFERENCES

Globalization for Development: Meeting New Challenges

Globalization and its relation to poverty reduction and development are not well understood. This book explores the ways in which globalization can overcome poverty or make it worse. The book defines

Apprendre-- oui, mais comment

Chacun s’accorde aujourd’hui a reconnaitre que la vocation de l’Ecole est bien de faciliter les apprentissages. Mais pour etre etabli, le consensus n’en est pas moins insuffisant s’il n’est pas

Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur

• En effet, la connaissance ne peut etre consideree comme un outil ready made, que l'on peut utiliser sans examiner sa nature. Aussi la connaissance de la connaissance doit-elle apparaitre comme une

L’Ecole du futur, vers une innovation technologique à tout prix?.

 • Prismes: Revue pédagogique Hep Vaud: no
 • 2014

Les Méthodes d’enseignement du futur.

 • Le Monde de l’éducation: No. 220,
 • 1994

nouvelles compétences pour enseigner: Invitation au voyage

 • 3ème éd. Paris: ESF,
 • 2003

Le Manuel scolaire à l’école primaire: Effets et limites.

 • Cahiers de l’éducation et de la formation: no
 • 2010