12-5 Keikaku ka no Kankyo Taisaku

@inproceedings{Koyanagi2011125KK,
  title={12-5 Keikaku ka no Kankyo Taisaku},
  author={Hideaki Koyanagi},
  year={2011}
}