სასოფლო გაზეთი N22

@inproceedings{N,
  title={სასოფლო გაზეთი N22},
  author={გიორგი წერეთელი}
}