ภูมิหลังนักธุรกิจไทย = Business elites profile

@inproceedings{Sns1988B,
  title={ภูมิหลังนักธุรกิจไทย = Business elites profile},
  author={Sīdā Sǭnsī},
  year={1988}
}
  • Sīdā Sǭnsī
  • Published 1988