บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

@inproceedings{2016R,
  title={บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)},
  author={รังสรรค์ นัยพรม},
  year={2016}
}
การศกษาประเดนเกยวกบเรองเพศยงคงไดรบความสนใจอยางตอเนองมาอยางยาวนานในศาสตร แทบทกแขนง โดยเฉพาะอยางยงการศกษาดานมนษยศาสตรและสงคมศาสตรทเรมใหความส าคญกบการ พจารณาความหมายเรองเพศในมตทหลากหลายและซบซอนยงขน ทงนเรองเพศโดยเฉพาะความเปนหญงได ปรากฏในสอหลายประเภท หนงในนนคอวรรณคดไทย และในงานศกษาของรองศาสตราจารย ดร. ธญญา สงขพนธานนท ไดแสดงใหเหนถงความพยายามในการถอดรหสความหมายเรองเพศโดยการอานแบบรอสราง (deconstruction) ผานทฤษฎสตรนยมเชงนเวศ (ecofeminism… CONTINUE READING

Similar Papers