• Published 2019

การเปิดภาคเรียนแรก ประจำปี 2562 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

@inproceedings{20192,
  title={การเปิดภาคเรียนแรก ประจำปี 2562 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด},
  author={สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต},
  year={2019}
}
การเปดภาคเรยนแรก ประจำป 2562 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตรวจเยยมโรงเรยนในสงกด, สำนกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษากำแพงเพชร เขต 1