การพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ท่ารำประกอบบทเพลงด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

@inproceedings{20174,
  title={การพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ท่ารำประกอบบทเพลงด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6},
  author={ภัททิรา เงาะลำดวน},
  year={2017}
}
การวจยครงนมวตถประสงค เพอศกษาความสามารถในการสรางสรรคทารำประกอบบทเพลงของนกเรยนชนประถมศกษาปท 4-6 ดวยการจดกจกรรมพฒนาผเรยนโดยใชรปแบบซปปา เพอศกษาความสามารถในการปฏบตนาฏยศพทภาษาทา และภาษานาฏศลป ของนกเรยนชนประถมศกษาปท 4-6 ดวยการจดกจกรรมพฒนาผเรยนโดยใชรปแบบซปปา เพอศกษาพฒนาการในการปฏบตนาฏยศพทภาษาทา และภาษานาฏศลป ของนกเรยนชนประถมศกษาปท 4-6 ทไดรบการจดกจกรรมพฒนาผเรยนโดยใชรปแบบซปปา และเพอศกษาความคดเหนของนกเรยนชนประถมศกษาปท 4-6… CONTINUE READING