การบรรยาย เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในบริบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

@inproceedings{2015,
  title={การบรรยาย เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในบริบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์},
  author={ผู้บรรยาย วิจิตร ศรีสอ้าน},
  year={2015}
}