Corpus ID: 184621172

ی میزان کارایی مدل شبکه عصبی ازنوع MLP(پرسپترون چند لایه) با مدل درخت تصمیم گیری به منظور تشخیص سرطان معده

@inproceedings{2016,
  title={ی میزان کارایی مدل شبکه عصبی ازنوع MLP(پرسپترون چند لایه) با مدل درخت تصمیم گیری به منظور تشخیص سرطان معده},
  author={ه نسیممحمدحسنزاد and حمید مقدسی and رضا ربیعی},
  year={2016}
}
ی میزان کارایی مدل شبکه عصبی ازنوع MLP(پرسپترون چند لایه) با مدل درخت تصمیم گیری به منظور تشخیص سرطان معده , ی میزان کارایی مدل شبکه عصبی ازنوع MLP(پرسپترون چند لایه) با مدل درخت تصمیم گیری به منظور تشخیص سرطا... , کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی