یک نانوکامپوزیت ابرجاذب دوستدار محیطزیست بر پایه پلی(N- وینیل پیرولیدون-کو- مالئیک انیدرید) و کاربرد آن برای حذف ماده رنگزای قرمز کنگو از محلولهای آبی

@inproceedings{2017,
  title={یک نانوکامپوزیت ابرجاذب دوستدار محیطزیست بر پایه پلی(N- وینیل پیرولیدون-کو- مالئیک انیدرید) و کاربرد آن برای حذف ماده رنگزای قرمز کنگو از محلولهای آبی},
  author={احسان نظرزاده زارع and مسلم منصور لکورج and مهسا معصومی},
  year={2017}
}