یادداشت پژوهشی: ارزیابی تاثیر صلبیت ورق اتصال مهاربند در رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی ویژه

@inproceedings{2016,
  title={یادداشت پژوهشی: ارزیابی تاثیر صلبیت ورق اتصال مهاربند در رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی ویژه},
  author={علی اثنی عشری and امین محب خواه},
  year={2016}
}